Correcció del model clàssic

Com hem dit, per a que el model de la medicina natural sigui útil, cal que els 3 referencials siguin coherents entre si. No obstant, tal i com va ser formulat pels antics grecs i ens ha arribat a nosaltres, sembla que el model conté un error important que fa que perdi bona part de la seva validesa i eficàcia.

Si prestem atenció a la manera com s’associen els elements amb les energies elementals, veurem que no és lògic i coherent.

El model clàssic

D’entrada, sembla lògic pensar que tot allò que sigui Humit hagi de contenir Aigua. Com que la Terra i l’Aigua mateixa són els únics elements que contenen Aigua, cal pensar que tots dos han de ser Humits. I per tant, l’Aire i el Foc han de ser Secs.

D’altra banda, tothom està d’acord amb que el Foc és Calent i Sec. Així doncs, l’Aire ha de ser Fred i Sec.

Entre la Terra i l’Aigua, quin és Fred i quin Calent? El Fred contrau, fixa i solidifica. Lo Calent, en canvi, s’expandeix, es dilata i flueix. Així doncs, la Terra és Freda i l’Aigua Calenta.

D’aquesta manera, la relació entre energies i elements queda així:

Relació correcta entre energies i elements

D’aquesta manera, la relació que ara s’estableix entre Humors i Elements resulta lògica i coherent:

  • Foc i Bilis Groga
  • Aire i Bilis Negra
  • Aigua i Sang
  • Terra i Flegma

Finalment, per analogia amb la medicina tradicional de l’Índia, l’Ayurveda, anomenarem Vent a la Bilis Negra que és un nom molt més clarificador de les funcions que designa. D’aquesta manera de la Bilis Groga en podem dir simplement Bilis.

I així tenim el model que utilitzarem realment:

El model bàsic corregit

Per acabar de tenir el model complet ens falta afegir-hi les relacions amb el clima, les estacions, les hores del dia i l’edat de la persona. Així doncs, el model complet resultant és el següent:

El model de la medicina natural

És un model basat en el raonament analògic en el que les coses es relacionen per semblança i no per igualtat. Això vol dir que és científic ja que els seus resultats són reproduïbles per observadors diferents. És un model que és coherent i sobre el que podem raonar, sempre en termes analògics, amb seguretat.

Disposem doncs d’un sistema de representació del terreny de la persona que ens permet classificar totes les circumstàncies de la persona i els símptomes de la malaltia d’acord amb un qualsevol dels 3 referencials, ja que ara són realment coherents entre si. I, d’aquesta manera, poder fer-ne el diagnòstic.

Per exemple, la febre correspon al Foc (Bilis), el nas que goteja líquid a l’Aigua (Sang), els mocs espessos a la Terra (Flegma), la tos a l'Aire (Vent), la primavera, el matí i l’adolescència a la Sang, etc.

De la mateixa manera podem situar en el model l’efecte que els aliments, les plantes i les espècies que usarem com a remeis tenen sobre el terreny. Així, per exemple, el iogurt que és de naturalesa freda i humida (Flegma) no convé en cas de bronquitis, la sal fa augmentar la Sang, el café el Vent, etc. Pel que fa a l’efecte de les plantes, aquí hi trobareu una breu explicació.

En tot cas, per a poder treballar amb el model cal tenir clar el concepte de signes de malaltia i de reacció del cos.