Sinusitis

Els sins paranasalsLa sinusitis és una inflamació de les mucoses dels sins paranasals (maxil·lars, frontals etmoïdals o esfenoïdals). Habitualment la inflamació és deguda a la presència d’algun virus i de vegades es complica amb una infecció bacteriana també.

La clínica es caracteritza per dolor opressiu a la cara, congestió i obstrucció nasal, rinorrea (mocs) i disminució o pèrdua de l’olfacte i també hi pot haver febre, tos productiva, mal de cap, mal alè, fatiga i malestar general. La sinusitis pot afectar tant nens com adults.

El tractament s’orienta a descongestionar els sins obstruïts (beure aigua, descongestionar el nas amb sèrum fisiològic, fer bafs, prendre algun medicament per descongestionar, etc.) i tractar la infecció bacteriana amb antibiòtics, si n’hi ha. En algun cas es pot arribar a fer cirurgia.

Medicina natural integral

La causa de la sinusitis és l’excés de flegmes (mocs) que s’acumulen en algun dels sins paranasals i l’obstrueixen. Un terreny fred i la presència dels flegmes i l’obstrucció faciliten que els sins es puguin infectar.

L’excés de flegmes és degut a la preponderància del terreny Flegma, que és fred i humit, com a conseqüència d’una alimentació rica en productes lactis i sucre refinat que provoca una insuficiència digestiva.

Productes lactis i amb sucre refinat

L’aparició de la malaltia va molts cops associada a un factor desencadenant, habitualment l’exposició al fred o la fatiga, que descompensa la insuficiència digestiva latent i agreuja puntualment el desequilibri del terreny de manera que es facilita l’acció dels microbis.

La inflamació dels sins, a l’igual que la febre quan n’hi ha, és la resposta del cos per intentar contrarestar l’excés de fred humit que l’afecta. Si els sins estan calents és bon senyal perquè vol dir que el cos està reaccionant a l’excés de fred. En canvi, si estan freds, vol dir que el cos ha esgotat la seva capacitat de reacció i caldrà ser estricte en el tractament.

Tractament

La causa de la sinusitis és l’excés de fred humit com a conseqüència d’una mala alimentació que provoca insuficiència digestiva i toxines endògenes. La solució perdurable del problema passa doncs per adquirir bons hàbits d’alimentació i, concretament, per eliminar els productes lactis i el sucre refinat de l’alimentació. Aquest és el tractament de fons del problema.

Tractament d'una barrera amb acupuntura sense agullesD’altra banda, l’acupuntura permet tractar molt bé les sinusitis i obtenir ràpidament una millora (la curació ja s’ha dit que és per mitjà de l’alimentació). En el cas de la sinusitis hi ha sempre una manca local d’energia yang (energia calenta) que afecta als sins i sovint, però no pas sempre, aquesta manca d’energia yang és global de tot el cos (en aquest cas, hi ha fatiga, aversió al fred, etc).

El desequilibri local pot ser de 2 tipus: una barrera local que impedeix al yang arribar fins als sins o un estancament local de yin (energia freda) que la manca de yang impedeix mobilitzar. En cas d’estancament de yin als sins, el tractament consisteix en mobilitzar-lo. El cas més habitual, no obstant, és la presència d’una barrera, cosa que es manifesta amb una diferencia de temperatura a la zona dels sins afectats. En aquest cas, el tractament consisteix en treure energia yang des de l’altre costat de la barrera, on hi ha un excés local de yang, i portar-la cap als sins. La millora sol ser ràpida i espectacular però cal vigilar perquè si hi ha una manca global de yang, treure yang d’un lloc per enviar-lo als sins pot provocar problemes (per exemple, si s’extreu yang del coll es pot desencadenar una bronquitis latent).

En cas de buit global de yang, caldrà doncs, abans de poder-lo repartir localment, proporcionar-ne al cos. Això es fa amb la moxibustió. Depenent de la gravetat del cas, poden ser necessàries 3 o 4 sessions de moxa abans de poder repartir localment l’energia. En tot cas, l’aportació de yang al cos de manera global, fa que els símptomes de la sinusitis disminueixin significativament de seguida.